Regulamin serwisu Serialomaniak.pl

1. Wstęp

1.1 Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Serialomaniak.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.Serialomaniak.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora jako zarządcy Serwisu.
1.2 Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
1.3 Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
1.4 Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, kod źródłowy, baza danych oraz wszelkie inne elementy składające się na jego budowę podlegają ochronie prawnej.
1.5 Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
1.6 Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu odpowiedniej dyspozycji i wniesieniu opłaty.

2. Definicje

2.1 Serwis – platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, umożliwiająca użytkownikom korzystanie ze zgromadzonych w nim informacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszy Regulaminie.
2.2 Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest zarejestrowana w serwisie i korzysta z jednej lub z wielu funkcji oferowanych przez serwis.
2.3 Kod - kod źródłowy niezbędny do działania oraz udostępniania funkcjonalności Serialomaniak.pl. Kod może być rozwijany tylko przez twórców serwisu Serialomaniak.pl.
2.4 Zawartość - wszelkie elementy serwisu, poza kodem oraz interfejsem użytkownika, a w szczególności elementy umieszczane przez Administratora.
2.5 Nazwa użytkownika (ID) – ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, umożliwiający uzyskanie dostępu do Serwisu.
2.6 Aktywność użytkownika – wszelkie działania użytkownika serwisu skutkujące zmianą jego zawartości.

3. Uczestnictwo w Serwisie

3.1 Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
3.2 Serialomaniak.pl udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).
3.3 Rejestracja Użytkownika oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://Serialomaniak.pl. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z chwilą rejestracji zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3.4 Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych zgodnych z prawdą.
3.5 Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

4. Zasady korzystania z Serwisu

4.1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania lub usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności prawnych wobec sprawcy.
4.2 Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
4.3 Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631), użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
4.4 Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem informacyjnym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4.5 Zabrania się umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie.
4.6 Zabrania się zamieszczania wszelkiego typu form oraz treści reklamowych bez zgody Administratora serwisu.
4.7 Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

5. Zablokowanie i usunięcie konta

5.1 Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z Użytkownikiem. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem treści wprowadzonych przez użytkownika do serwisu.
5.2 Zablokowanie Konta polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika wynikających z umowy o świadczenie usług elektronicznych.
5.3 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
5.4 Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
5.5 Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika przez Administratora może nastąpić w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia przez Użytkownika treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
d) braku logowania się Użytkownika na swoim Koncie przez okres 90 kolejno następujących po sobie dni.
5.6 W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
5.7 Odblokowanie konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Administratora.

6. Odpowiedzialność

6.1 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, a w szczególności za te wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
6.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O zaplanowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
6.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
6.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
6.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych, zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne treści.

7. Reklamacja i przepisy końcowe

7.1 Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
7.2 Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
7.3 Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
7.4 Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji.
7.5 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
7.6 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
7.7 Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia". Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.
7.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika.
7.9 W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Regulamin konkursów:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.
2. Każde zgłoszenie musi zostać wysłane na adres podany w treści konkursu i zawierać imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania uczestnika.
3. Jedna osoba – jedno zgłoszenie. W przypadku wysłania większej ich liczby, w procesie przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko pierwsze.
4. Rozwiązanie konkursu wraz z listą szczęśliwców zostanie opublikowane na łamach serwisu. Dodatkowo każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania (dotyczy konkursów zorganizowanych po dniu 19.10.2017 roku; we wszystkich wcześniejszych obowiązuje termin 30-dniowy)  - nagroda przepada . W szczególnych sytuacjach (przykładowo: nagrodę stanowią zaproszenia do kina na z góry ustalone seanse) czas ten może ulec skróceniu.
5. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.
6. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z treści konkursu.
7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).
8. Nagrody są wysyłane do 2 tygodni od ogłoszenia wyników.
9. Redakcja Serialomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe etc).

Regulamin konkursów na fanpage’u Serialomaniak.pl


Za pośrednictwem fanpage’a: https://www.facebook.com/Serialomaniakpl ogłaszane są konkursy dla fanów, w których mogą oni pozyskać nagrody. W stosunku do takiej właśnie aktywności obowiązują następujące postanowienia:

1. Zasady wyłaniania osób nagradzanych opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu.
2. To samo dotyczy nagród, którymi będą obdarowani uczestnicy.
3. Na życzenie administratora fanpage’a, uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz adresowych, w celu doręczenia przesyłki z nagrodą.
4. W sprawach organizacyjnych oraz w przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redakcja@Serialomaniak.pl
5. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani powiązane z Facebookiem. Uczestnik przekazuje swoje dane oraz informacje Serialomaniak.pl, a nie do serwisu facebook.com. Informacje które zostaną podane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia formalności związanych z konkursem. Informacje nie będą udostępniane osobom trzecim.
6. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.
7. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
8. Dodając teksty, zdjęcia, filmy i inne dowolne formy zgłoszeń i zgłaszając je do Konkursu Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie swojego wizerunku a w szczególności zdjęcia profilowego, imienia, nazwiska, pseudonimu, materiału przesłanego do konkursu (tekstu, zdjęcia, filmu lub innej dowolnej formy zgłoszenia), miejscowości zamieszkania lub innych danych przekazanych w konkursie do wykorzystania na antenie telewizji, radia, w reklamie outdoor, reklamie digital, w kinach, w Internecie, reklamie drukowanej i innych przestrzeniach wykorzystywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych. Udzielenie licencji jest darmowe i bezterminowe. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń w zakresie udzielonej licencji.
9. Zgłaszając swój udział w konkursach ogłaszanych w portalu Facebook i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Data regulaminu 20.10.2017